Ngày 13.4.2020: Cơ hội để ta vững tin vào Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 28:8–15

      Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Ðức Giêsu hay.

Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm chầm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Ðức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.

Các bà đang đi, thì kìa mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự”. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.

CƠ HỘI ĐỂ CHÚNG TA VỮNG TIN VÀO CHÚA

Biến cố phục sinh của Đức Giêsu làm rung chuyển đất trời, biến cố ấy sẽ là niềm vui cho những ai sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ, như các bà đã vui mừng vì được thấy Chúa, nhưng biến cố ấy cũng là cớ để người khác vấp ngã và phạm tội, như giới lãnh đạo Do-thái đã dối trá việc trộm xác của các môn đệ.

Đến đây để thấy lời sấm của cụ Si-mê-on về Hài Nhi được nên ứng nghiệm: Chúa bé sẽ nên duyên cớ cho nhiều người đứng lên hay ngã xuống, nghĩa là được cứu độ hay diệt vong.

Phần chúng ta, biến cố phục sinh có là cơ hội để chúng ta vững tin vào Chúa không?

 

Trả lời