Ngày 04.4.2020: Đấng công chính chết thay cho kẻ bất lương

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 11:45–56

     Sau khi ông La-da-rô sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do-thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Ðức Giêsu làm, có kẻ đã tin vào Người.  Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Ðức Giêsu đã làm.  Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập Thượng hội Ðồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ.  Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta”.

Một người trong Thượng Hội Ðồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả,  các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Ðiều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Ðức Giêsu sắp phải chết thay cho dân,  và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.  Từ ngày đó, họ quyết định giết Ðức Giêsu.  Vậy Ðức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.

Lễ Vuợt Qua của người Do-thái đã gần. Từ miền quê, nhiều người lên Giêrusalem trước lễ Vượt Qua để thanh tẩy mình. Họ tìm Ðức Giêsu và đứng trong Ðền Thờ bàn tán với nhau: “Các ông có nghĩ rằng ông ấy sẽ không lên dự lễ chăng?”

ĐẤNG CÔNG CHÍNH CHẾT THAY CHO KẺ BẤT LƯƠNG

Lời Chúa hôm nay cho thấy bản chất thật của cái chết mà Đức Giêsu sắp phải gánh chịu. Người đã bị chết oan! Người ta toan tính để gán ghép cho Người cái chết, cái chết mà ngay cả Philatô cũng xác nhận là  không đáng có, qua hành động rửa tay của ông.

Trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu sẽ phải kinh qua cái chết tủi nhục trên thập giá là để ứng nghiệm lời Kinh thánh: Người công chính chết thay cho kẻ bất lương.

Trả lời