Ngày 01.4.2020: Tin vào Đấng Thiên Chúa đã sai đến

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 8:31–42

     Vậy, Ðức Giêsu nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”.

Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?”  Ðức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói”. Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham”. Ðức Giêsu nói: “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Ðiều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm”. Họ mới nói: “Chúng tôi đâu phải là con hoang. chúng tôi chỉ có một Cha: đó là Thiên Chúa!”  Ðức Giêsu bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.

TIN VÀO ĐẤNG THIÊN CHÚA ĐÃ SAI ĐẾN

Người Do Thái hãnh diện mình là dòng dõi Áp-ra-ham, là con cái của lời hứa, dân được Chúa chọn. Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn mời gọi họ nhận ra một sự thật: Sự thật về con người có liên hệ mật thiết với sự thật về Chúa. Nhận diện đúng sự thật về mình: được Chúa yêu thương như vậy, chúng ta phải đáp trả bằng cách nào? Thưa, là tin vào Đấng Người đã sai đến là Đức Giêsu, nhờ Người mà chúng ta được giải thoát khỏi tội.

 

Trả lời