Ngày 25.3.2020: Với Chúa không gì là không thể

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 1:26–38

 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét,  gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà.  Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.  Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.  Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người.  Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.  Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

VỚI CHÚA KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

Tiếng thưa “xin vâng” của Đức Maria trong ngày Thiên sứ truyền tin đồng thời đã thể hiện lời đáp trả của Đức Giêsu với ý định của Cha: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Như thế, niềm vui của đất trời, của muôn vì Thiên sứ sau tiếng thưa “xin vâng” của Đức Maria cũng là niềm vui, niềm hân hoan của muôn loài thọ tạo đón chào Vì Cứu Tinh.

Sau tiếng xin vâng, Mẹ bắt đầu cộng tác vào chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết can đảm đáp lại lời mời gọi cộng tác của Chúa.

Trả lời