Ngày 11.3.2020: Thập giá là chìa khóa để vào vinh quang

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giê-ru-sa-lem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”.

Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

THẬP GIÁ LÀ CHÌA KHOÁ ĐỂ VÀO VINH QUANG

Anh em có uống nổi chén đắng Thầy sắp uống không? Ở đây, nếu thánh Augustinô xem thập giá là vinh quang của Đức Giêsu, là ngai của Vua Trời ngự trị thì thật mỉa mai, thánh Matthêu mô tả quang cảnh đồi Canvê năm ấy, ngự bên hữu và bên tả của Đức Giêsu không phải là Giacôbê và Gioan, nhưng lại là hai tên gian phi. Dường như việc van xin cho được thứ vinh quang ngoài con đường thập giá, người môn đệ Chúa chỉ được xếp ngang hàng với phường trộm cướp.

Xin cho chúng ta ý thức thập giá là chìa khoá để bước vào vinh quang.

Trả lời