Ngày 02.3.2020: Sứ điệp nền tảng của Tin Mừng

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 25:31–46

 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.  Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.  Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.  Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;  Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”.

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;  có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?  Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?”  Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;  Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom”.  Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?”

Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”.  Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời”.

SỨ ĐIỆP NỀN TẢNG CỦA TIN MỪNG

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin cùng với khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh rằng: Phục vụ tha nhân vì tình yêu Chúa là sứ điệp nền tảng của Tin mừng mà Đức Giêsu rao giảng. Chúng ta thấy tình yêu đặc biệt của Người dành cho những người nghèo túng, đói khát, người bị cuộc sống đánh bại, người bị xã hội và sự ngạo mạn của những kẻ mạnh hơn loại trừ, gạt bỏ.

Sứ điệp nền tảng ấy đã được các sách Tin mừng trình bày, và hôm nay, thánh sử Matthêu thuật lại một cách rõ ràng trong quang cảnh Cuộc phán xét chung, trong đó, người lành – kẻ dữ nghe kể công – luận tội từ những việc họ đã làm. Có lẽ hình ảnh này đã đánh động thánh Gioan Thánh Giá khi ngài thốt lên: “Vào buổi xế chiều của cuộc sống, chúng ta sẽ bị xét xử căn cứ vào tình yêu”. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là Đấng luôn xót thương sẽ xét xử chúng ta bằng lòng thương xót, và chắc chắn, lòng thương xót ấy cũng được đòi hỏi nơi chúng ta.

Mùa chay, sứ điệp bác ái với tha nhân càng có giá trị hơn nữa, bởi đó là phương thế để chúng ta thực lòng thống hối, và là cách thức để chúng ta được gặp Chúa của mình. Bên cạnh bác ái với tha nhân, chúng ta cũng cần có bác ái với chính bản thân mình nữa.

 

Trả lời