Ngày 01.3.2020: Vượt qua tội lỗi và sự chết

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 4:1–11

 Bấy giờ Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.  Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.  Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!”  Nhưng Người đáp: “Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,  rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Ðức Giêsu đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,  và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”.  Ðức Giêsu liền nói: “Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

VƯỢT QUA TỘI LỖI VÀ SỰ CHẾT

Bấy giờ Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.

Đức Giêsu chịu cám dỗ nơi hoang địa. Hoang địa nhắc nhớ biến cố xuất hành của con cái Israel. Suốt 40 năm lang thang trong sa mạc, đối với nhiều người, đó là hình phạt bởi thái độ bất tuân và bội phản của dân, nhưng bằng con mắt đức tin, đó là thời khắc của sự thanh luyện. Dân chúng trải qua thời gian dài của thanh luyện để bước vào miền đất hứa.

Ở đây, Đức Giêsu bước vào hoang địa để thực hiện một cuộc xuất hành mới. Nếu như lịch sử ghi dấu những lần vấp ngã và bội phản của dân trong sa mạc, thì đây, cũng những hình ảnh của năm xưa khiến dân chống đối Đức Chúa: bánh ăn khi bị đói, nước uống khi khát, và cúi mình thờ lạy ngẫu tượng…, nhưng Đức Giêsu đã vượt qua, và chiến thắng tên cám dỗ.

Mùa chay nhắc nhớ chúng ta về cuộc xuất hành mới của mình. Chúng ta sẽ phải vượt qua tội lỗi và sự chết để có thể bước vào miền đất hứa là Nước Thiên Chúa.

 

Trả lời