Ngày 27.01.2020: Có Chúa nâng đỡ

 

Tin Mừng theo thánh Mác cô: Mc 3:22–30

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ qủy.

Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được?” Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám”.

CÓ CHÚA NÂNG ĐỠ

Quyền lực Thiên Chúa đã hiển trị trên thế gian này, bởi Đức Giêsu đã chiến thắng satan, vốn được mệnh danh là ‘kẻ mạnh’ với đầy đủ thứ vũ khí là sự mưu mô xảo quyệt để cai trị thế gian, làm cho nhiều người lạc xa đường lối Thiên Chúa, chống cưỡng lại Lời Người.

Đức Giêsu đến. Người như chiến binh tước lấy vũ khí của chúng, và mang phân phát nguồn sống mới cho tất cả những ai tin vào Người.

Như thế, chúng ta có lý do để vui mừng vì có “Đấng mạnh hơn” ở bên cạnh.

Trả lời