Ngày 24.01.2020: Chúa biết rõ từng người chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3:13–19

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.

Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi, rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Máthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simon thuôc nhóm Quá Khích, và Giuđa Ítcariốt chính là kẻ nộp Người.

CHÚA BIẾT RÕ TỪNG NGƯỜI CHÚNG TA

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.

Nhìn lại bản danh sách những người được gọi ban đầu, những thành phần được quy tụ để làm nên Hội thánh, chúng ta thấy được những cái tên. Đức Giêsu không cất tiếng gọi vào thinh không để rồi chờ đợi trong vô vọng. Người đã gọi đúng tên những ai Người muốn, trong đó có tên từng người chúng ta, đúng như lời ngôn sứ Isaia: “Chúa đã gọi tôi, từ khi tôi còn lòng mẹ.”

Điều ấy thể hiện, Chúa biết rõ từng người chúng ta, và từng người có vị trí của mình. Không ai bị lãng quên trước mặt Thiên Chúa. Ơn gọi nào cũng cao trọng trước nhan của Người, cũng là con đường giúp chúng ta nên thánh, miễn là chúng ta hoàn trọn bổn phận Chúa trao cho.

Vậy nên, ngay hôm nay chúng ta hãy đáp trả lại tiếng gọi của thầy Giêsu, sẵn sàng là môn đệ của Người, để ở với Người và để được Người sai đi.

Trả lời