Ngày 20.01.2020: Phải lưu tâm đến chay tịnh tâm hồn

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2:18–22

Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Ðức Giêsu: “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”

Ðức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.

Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới!”

PHẢI LƯU TÂM CHAY TỊNH TÂM HỒN

Ðức Giêsu nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?

Chạy tịnh là việc làm thể hiện tấm lòng sám hối. Người Dothái coi việc giữ chay là một dấu chỉ thể hiện lòng đạo đức. Cho nên không lạ gì họ thắc mắc với Đức Giêsu việc các môn đệ Người không giữ chay.

Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy việc giữ chay phải phù hợp với hoàn cảnh sống, nhất là phải lưu tâm chay tịnh tâm hồn hơn là hình thức bên ngoài.

Rượu mới – bầu da mới. Theo Đức Giêsu, người môn đệ Chúa được đón nhận thứ rượu mới – giao ước mới nhằm thay thế cho giao ước cũ không có sức đưa con người lên cao. Vậy nên, chúng ta cũng sống trong tâm thế của bầu da mới, con người được hưởng nhận ơn cứu độ.

Trả lời