Ngày 05.01.2020: “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình…”

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 2:1–12

 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “Ðức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”.

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.

Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

“GẶP GỠ ĐỨC KITÔ, BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH…”

“Chúng tôi thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”.

Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên là các đạo sĩ phủ phục bái thờ một em bé đang nằm trong vòng tay mẹ, trong sự nghèo nàn của hang lừa thành Belem. Điều gì khiến cho họ xác tín, Con Trẻ ấy chính là ‘Vua Dân Dothái’? Dĩ nhiên là bị thuyết phục do thấy ngôi sao mọc lên và dừng lại trên nơi Hài Nhi, nhưng có lẽ ngôi sao ấy vẫn chưa đủ, nếu như họ không phải là những người biết mở rộng lòng mình.

Cuộc gặp gỡ Con Trẻ Giêsu sẽ là một cuộc biến đổi tận căn con người chúng ta. Ở đây, các nhà chiêm tinh đi lối khác mà về xứ mình. Việc thay đổi lộ trình này tượng trưng cho việc hoán cải mà những người gặp gỡ Đức Giêsu được mời gọi thực hiện, để trở nên những người thờ phượng chân thật như Chúa mong muốn.

Trả lời