Ngày 24.12.2019: Tâm tình cảm tạ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

TÂM TÌNH CẢM TẠ

Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín trong việc thực hiện lời hứa. Quả vậy qua cha ông chúng ta và qua các ngôn sứ, Thiên Chúa hứa sẽ đến và cứu chuộc dân Người.

Quả thật, lời hứa ấy, dù có bao phủ bởi lớp bụi thời gian, thì khi đến thời Thiên Chúa muốn, kế hoạch cứu độ của Người sẽ được thực hiện. Bài ca chúc tụng của Giacaria phản ánh tâm tình của cả dân Chúa, và đó cũng phải là tâm tình ngợi khen chúc tụng của mỗi người tín hữu chúng ta hôm nay.

Trả lời