Ngày 22.12.2019: Hãy chúc tụng Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 46-56.

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.

Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ.

Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

HÃY CHÚC TỤNG CHÚA

Cuộc đời thật đẹp. Đẹp vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Đó là điều trọng đại mà Thiên Chúa luôn luôn thực hiện trong đời, nhưng ta có dễ nhận ra chăng?

Nếu thực sự nhận ra điều quan trọng và lớn lao đó, hẳn chúng ta không thể nào ngưng nghỉ hát lên lời kinh Ma-ni-fi-cát, lời kinh tự đáy lòng của những con người cảm nghiệm được Thiên Chúa đã đến và ở trong đời ta.

Lạy Chúa, xin cho mỗi giây phút đời con thực sự là lời kinh Ngợi Khen như chính Đức Maria đã cất lên xưa kia. Amen.

Trả lời