Ngày 07.12.2019: Anh em đã được cho không

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: 9,35-10,1.6-8

…1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

ANH EM ĐÃ ĐƯỢC CHO KHÔNG

Khi Đức Giê-su sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng Cứu độ, Người đã ban cho họ nhiều quyền năng để chữa lành các bệnh tật, trừ tà, làm cho kẻ chết sống lại… đó là sứ mạng của một người môn đệ Chúa Ki-tô.

Người môn đệ của Chúa hẳn là người mang lấy tinh thần và sứ mạng của Chúa đến cho mọi người. Chính Đức Giê-su đã sai đi và trao ban quyền năng cho các môn đệ cốt là để thi hành theo thánh ý Chúa Cha như chính bản thân của Người. Tất cả các năng quyền không phải là một đặc ân để phô trương và mang tính chất quyền bính, nhưng là để phục vụ dân chúng nhất là những người lầm than vất vưởng, bệnh hoạn tật nguyền.

Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ là họ đã được cho không, thì cũng phải cho không và phục vụ cách nhưng không. Họ phải là những người mang lấy lòng thương xót của Chúa để thực thi sự thương xót cho những ai đang cần đến. Họ được sai đi cốt là mang lấy sự thương xót đến bên những con chiên lạc, đến những cánh đồng xa xôi để mang Nước Trời đến với mọi người.

Trả lời