Ngày 29.11.2019: Lời hằng sống

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 21, 29-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

LỜI HẰNG SỐNG

Chúng ta đang đến gần thời điểm kết thúc năm phụng vụ. Hôm nay, tin mừng theo thánh Luca như một lời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của Lời Chúa. Trước hết, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe ví dụ và dấu chỉ tiên đoán nước Thiên Chúa đã gần đến. Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của Lời Người dành cho nhân loại: “Mọi thứ sẽ qua đi, nhưng Lời Thầy sẽ tồn tại mãi.”

Giáo Hội tôn kính Lời Chúa như Bí tích Thánh Thể. Phụng vụ Lời Chúa là một trong hai phần quan trọng chính yếu của Thánh Lễ. Sau khi được bồi dưỡng bằng sức mạnh của Lời Chúa, các tín hữu được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Nói như vậy, để chứng tỏ tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống Kitô Hữu. Lời Chúa là đường cho chúng ta bước, chính là ánh sáng soi tỏ cho chúng ta, dẫn lối chúng ta khi chúng ta trong đêm tối của tâm hồn.

Xin cho chúng ta biết chú tâm lắng nghe lời Chúa, năng tham dự Thánh Lễ để được Lời Chúa và Mình Máu Thánh Người nuôi dưỡng. Xin cho chúng ta cũng biết đặt Lời Chúa là kim chỉ nam cho cuộc sống mình, để có Chúa dẫn dắt, chúng ta tự tin bước đi trên con đường thánh thiện, con đường nên thánh mà Chúa hằng mời gọi mỗi người chúng ta.

Trả lời