Ngày 20.11.2019: Nén bạc ân sủng

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 19 11-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:

“Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: ‘Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về’. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi’. Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.

“Người thứ nhất đến và thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén’. Nhà vua bảo: ‘Được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành’. Người thứ hai đến thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén’. Nhà vua đáp: ‘Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành’.

“Người thứ ba đến thưa: ‘Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo’. Vua phán rằng: ‘Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời’.

“Vua liền bảo những người đứng đó rằng: ‘Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén’. Họ tâu rằng: ‘Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi’. Vua đáp: ‘Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

NÉN BẠC ÂN SỦNG

Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ban cho mỗi khả năng, ơn sủng và tài năng khác nhau. Chúa muốn chúng ta biết ý thức những khả năng và ơn riêng Chúa ban cho từng người chúng ta để chúng ta biết phát huy những ơn riêng và khả năng đó đó để sinh lợi mà phục vụ Chúa và tha nhân. Mỗi người chúng ta có những tài năng khác nhau, liệu chúng ta đã dùng hết sức mà sinh lợi mà phục vụ Chúa hay chưa, hay chúng ta lười biếng, không phát huy.

Xin Chúa dạy chúng ta biết sử dụng những ơn Chúa ban cách hiệu quả trong việc phục vụ Chúa và tha nhân. Xin Chúa giúp chúng ta biết trau dồi và dùng những ơn Chúa ban cách hiệu quả để sinh lời cho Chúa mà không lãng phí những ơn lành Chúa ban. Xin cho chúng ta luôn biết sinh lợi cho Người, để lúc Người trở về chính chúng ta cũng được Người thưởng công cách xứng đáng.

Trả lời