Ngày 25.9.2019: Tiếp nối sứ vụ loan báo Tin Mừng

 

Tin mừng theo Thánh Luca : Lk 9:1–6

Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin mừng và chữa bệnh khắp nơi.

TIẾP NỐI SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

Ra đi loan báo Tin mừng, người môn đệ của Chúa, cần có một thái độ đơn sơ và khiêm tốn, không hành trang, không lương thực, tiền bạc, những thứ làm bận tâm, ràng buộc trên con đường rao giảng.

Để nối tiếp sứ vụ loan báo Tin mừng, Hội thánh đã đến với từng người, và chữa lành những thương tật tâm hồn họ. Chúng ta có đón tiếp những ai có bổn phận, được Chúa sai đến không? Hãy đón nhận Lời Chúa, khi Chúa còn cho chúng ta còn có cơ hội để đón nhận.

Trả lời