Ngày 04.9.2019: Ra đi loan báo Tin Mừng

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 4, 38-44 

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô.

Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG

Sau những việc tốt đẹp Chúa Giêsu đã làm, dân chúng cố cầm giữ Người ở lại với họ. Nhưng không, Người tiếp tục ra đi để đem Tin mừng đến những nơi khác nữa.

Qua đó, Chúa Giêsu để lại cho những nhà truyền giáo một mẫu gương về sự “ra đi” để loan báo Tin mừng theo Thánh Luca: Sau những thành công của công việc truyền giáo, nhà truyền giáo đừng vì lòng mộ mến của dân chúng mà cố thủ ở lại với họ, nhưng hãy sẵn sàng ra đi để đem Tin mừng đến những nơi khác nữa.

Trả lời