Ngày 23.8.2019: Luật yêu thương

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 22, 34-40 

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

LUẬT YÊU THƯƠNG

Chúa Giêsu dạy cho người biệt phái biết điều luật quan trọng nhất đó là yêu thương. Bởi vì yêu thương liên hệ đến toàn bộ đời sống của con người: Yêu thương là chu toàn lề luật vậy (Rm 13, 8).

Quả thật, Thiên Chúa là Tình Yêu. Chỉ khi nào chúng ta biết sống yêu thương thì đôi mắt chúng ta sẽ được mở ra để nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi những người sống xung quanh chúng ta: Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa, và yêu thương kẻ khác như chính mình. Như vậy, yêu thương sẽ nối kết chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Sống trọn giới răn yêu thương là chúng ta đã chu toàn lề luật của Thiên Chúa.

Trả lời