Ngày 22.8.2019: Bình tĩnh tìm hiểu thánh ý Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca : Lc 1,26-38.

Khi ấy, Bà Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

BÌNH TĨNH TÌM HIỂU THÁNH Ý CHÚA

Lời sứ thần truyền tin: “này bà sẽ thụ thai” đã làm cho Đức Maria bối rối, vì Mẹ không biết đến chuyện vợ chồng. Thế nhưng, sau khi lắng nghe lời sứ thần giải đáp, Đức Maria đã nhận ra thánh ý Thiên Chúa: việc mẹ thụ thai là do quyền năng của Thiên Chúa.

Cũng như Đức Maria, chúng ta bối rối, sợ hãi trước những điều khó hiểu như chuyện “một trinh nữ thụ thai”. Và chúng ta chỉ tìm ra được câu trả lời khi chúng ta biết noi gương Mẹ: hãy bình tĩnh tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa qua việc lắng nghe lời Chúa, chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

Trả lời