Slides: Trí tuệ thông minh của người Do Thái

 

Do Thái là dân tộc thông thái nhất thế giới. Nhận định này đã được chứng minh trong thực tiễn và khoa học. Nếu như mức IQ trung bình của người dân toàn cầu là 100 thì của người Do Thái đạt 110. Đây là dân tộc có trí tuệ tuyệt vời. Câu chuyện nhỏ về kinh doanh dưới đây, sẽ cho chúng ta biết được trí tuệ của người Do Thái…

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời