Ngày 01.8.2019: Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 13, 47-53.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

THIÊN CHÚA MUỐN CỨU ĐỘ MỌI NGƯỜI

Trở thành con cái trong Hội thánh, chúng ta cũng giống như những con cá mắc lưới. Thế nhưng, chúng ta sẽ phải trải qua một cuộc tuyển chọn trong ngày tận thế được hưởng trọn vẹn Nước Trời: chỉ những “con cá tốt” mới được “bỏ vào giỏ”.

“Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ” (1 Tm 2, 4). Tất cả chúng ta đã mắc vào lưới Hội thánh và sẽ được cứu độ, tuy nhiên Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác với Ngài. Nghĩa là chúng ta phải kiên trì trong đời sống đức tin để trở nên “cá tốt”, thì đến ngày tận thế, chúng ta mới được “bỏ vào giỏ” Nước Trời.

Trả lời