Ngày 25.7.2019: Dám liều vì Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 20,20-28.

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. …

DÁM LIỀU VÌ CHÚA

Người mẹ của các con ông Giê-bê-đê đã đến gặp Chúa Giêsu để xin một điều rất liều lĩnh. Dù điều bà xin cho các con chỉ vì ham muốn quyền lực, để “một người làm quan cả họ được nhờ”, thế nhưng hai người con ấy sau này đã dám liều mình với Thầy của mình: uống cạn chén của Thầy.

Thật vậy, dưới thời vua Hêrôđê (x. Cv 12,1-3), thánh Gia-cô-bê trở thành Tông đồ đầu tiên chịu chết vì đã làm chứng cho Tin mừng Chúa Giêsu  phục sinh ; còn thánh Gio-an thì can đảm vượt qua tù đày, bách hại để sống an vui đến già.

Xin cho chúng ta biết noi gương thánh Gia-cô-bê để lại, dám liều mình vì Chúa và can đảm uống cạn chén của Thầy Giêsu để cùng được chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời mai sau.

 

Trả lời