Ngày 15.6.2019: Sống ngay chính

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 33-37.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: “Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa”.

Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được.

Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”.

 

SỐNG NGAY CHÍNH

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy sống thành thật: “có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”. Sự dối trá, lừa lọc có thể qua mặt được người đời, chứ không thể qua mặt được Thiên Chúa vì Ngài thấu suốt mọi sự. Ngài sẽ phơi bày ra ánh sáng tất cả những gì tối tăm và tội lỗi. Vì thế, người môn đệ Chúa Kitô cần can đảm sống trong sự thật, dẫu có gặp phải sự chống đối, thù ghét và bách hại.

Cuộc sống hiện nay không thiếu những cám dỗ lôi kéo chúng ta đi lạc xa con đường chân lý của Chúa. Nhiều khi những kẻ sống dối trá, lừa lọc và bất công lại được thành công; trong khi người sống công chính và ngay thẳng lại gặp nhiều khốn khó và thất bại. Những lúc như thế, Lời Chúa mang đến cho chúng ta niềm an ủi: vì lẽ như Chúa Ki tô đã chiến thắng trên tội lỗi và sự chết thế nào; thì chung cuộc, sự thật sẽ chiến thắng sự dữ và dối trá như vậy.

Trả lời