Ngày 15.5.2019: Bước đi trong ánh sáng chân lý

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 12, 44-50.

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. …

BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG CHÂN LÝ

Chúa Giêsu sử dụng cặp phạm trù đối lập ánh sáng và bóng tối để minh hoạ cho sứ mạng của Ngài. Ngài đến để mang lại ánh sáng cho trần gian. Ngài đến để kêu mời nhân loại sám hối hầu được sống. Dầu biết ánh sáng Chúa Kitô là tốt đẹp và cần thiết, nhưng không phải tất cả mọi người đều hướng về ánh sáng chân thực đó. Nhiều người vẫn mê muội, vẫn ham thích sống trong bóng đêm của tội lỗi và gian ác hơn là quay trở về với ánh sáng vĩnh cửu.

Nơi chúng ta, những người Kitô hữu, vẫn có một cuộc chiến dai dẳng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thiện và sự dữ. Thay vì lần bước trong bóng đêm tội lỗi, chúng ta hãy can đảm tiến đi trong ánh sáng chân lý Chúa. Hãy để cho lời Chúa soi sáng bước đường chúng ta đi và hướng dẫn cho mọi quyết định của đời sống chúng ta. Có như thế, chúng ta mới tìm thấy được sự bình an và niềm vui trong hành trình ơn gọi làm con cái Chúa.

Trả lời