Ngày 29.4.2019: Thần Khí biến đổi

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 3, 1-8

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Ni-cô-đê-mô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng : “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến.

Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Ni-cô-đê-mô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giêsu đáp : “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu : mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

THẦN KHÍ BIẾN ĐỔI

Dám tái sinh bởi trời là dám để cho Chúa Thánh  tác động, hướng dẫn để can đảm sống theo sự thật mà không còn sợ hãi nữa.

Thật vậy, các thánh Tông đồ xưa kia vì sợ hãi người Do Thái bách hại nên đã lẩn trốn, đến nỗi ở trong phòng kín cũng phải cửa đóng then cài (x. Ga 20,19); thế nhưng sau khi nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các ngài đã vượt qua nỗi sợ hãi để can đảm ra đi làm chứng cho sự thật : Chúa đã phục sinh.

Như vậy, chính nhờ ân huệ Chúa Thánh Thần mà chúng ta mới được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, và làm chứng cho sự thật, bởi vì “không ai có thể nói rằng : ‘Đức Giêsu là Chúa’, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.” (1 Cr 12,3).

Trả lời