Ngày 27.4.2019: Làm chứng cho Chúa Phục sinh

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 16, 9-15 

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Ma-đa-lê-na, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho muôn loài thọ tạo”.

LÀM CHỨNG CHO CHÚA PHỤC SINH

Chúa đã sống lại thật. Người đã hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau cho bà Maria Ma-đa-lê-na, với hai môn đệ trên đường Em-mau, để họ đem tin mừng phục sinh về cho các môn đệ, nhưng các môn đệ lại không tin họ. Vì vậy khi Chúa hiện ra, Người đã khiển trách các ông vì các ông cứng lòng. Mặc dù khiển trách các ông nhưng Chúa vẫn giao cho các ông nhiệm vụ đi rao giảng Tin mừng cho mọi loài  thọ tạo.

Vâng nghe lời Chúa và có Chúa cùng đồng hành, các tông đồ đã can đảm ra đi khắp nơi để loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Cuối cùng, các ngài đã hy sinh chính mạng sống mình để làm chứng cho Chúa phục sinh.

Trả lời