Ngày 20.4.2019: Đời sống mới trong Chúa phục sinh

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 28, 1-10

Qua chiều ngày Sa-bat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Ma-đa-lê-na và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: “Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Ga-li-lê trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người.”

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHÚA PHỤC SINH

Hai ngàn năm qua, Tin Mừng Chúa Kitô phục sinh đã và đang được loan báo. Những người tin và đón nhận Tin Mừng Chúa phục sinh đã làm cho cuộc đời của mình được biến đổi và hy vọng ngày sau sẽ được phục sinh vinh hiển như Chúa. Thế nhưng còn rất nhiều người chưa tin Chúa đã phục sinh.

Là những người được đón nhân Tin Mừng và sự sống mới của Chúa phục sinh, chúng ta được Chúa mời gọi đem Tin Mừng phục sinh đến cho những người chưa tin, bằng cuộc sống mới Chúa phục sinh ban tặng chúng ta, đời sống của con cái ánh sáng.

Nhờ ơn Chúa giúp, xin cho mỗi người chúng ta biết lăn những tảng đá đang đè nặng tâm hồn mình, để chúng ta được ra khỏi bóng tối của tội lỗi, nhờ ánh sáng của Chúa phục sinh, để cùng Chúa, chúng ta được sống một đời sống mới.

 

Trả lời