Ngày 13.4.2019: Đấng chết thay cho dân

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 11, 45-56

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm.

Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”.

Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

ĐẤNG CHẾT THAY CHO DÂN

Chứng kiến những việc tốt đẹp Chúa Giêsu đã làm, nhiều người đã tin vào Ngài. Cả các thượng tế và biệt phái cũng nhìn nhận những phép lạ Chúa Giêsu đã làm.

Chỉ vì ghen tức và đã có sẵn thành kiến với Chúa Giêsu nên các thượng tế và biệt phái cố chấp không tin Chúa và mượn tay kẻ thù của dân tộc là Đế quốc Rôma để giết Chúa bằng tội danh chính trị.

Chúa Giêsu đã chấp nhận bản án oan nghiệt này để chịu chết thay cho dân Chúa và mỗi người chúng ta được hưởng nhờ ơn cứu độ. Qua đó, Ngài tỏ lộ cho chúng ta thấy cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của con người.

Trả lời