Ngày 09.4.2019: Vững tin vào Chúa

 

 Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 8, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.”…

Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”…

Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

VỮNG TIN VÀO CHÚA

Đức Giêsu đã minh chứng cho người Do Thái và mỗi người chúng ta về bản tính Thiên Chúa của Ngài khi Ngài dùng quyền năng Thiên Chúa để xua đuổi ma quỷ, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, thực hiện những điềm thiêng dấu lạ, đặc biệt là quyền tha tội, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội.

Người  Kitô hữu chúng ta được biết Thiên Chúa vì chúng ta tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, nên chúng ta tin những gì Ngài mặc khải về Thiên Chúa.

Nhờ ơn Chúa, xin cho mỗi người chúng ta luôn vững tin vào Chúa và diễn tả mối tương quan mật thiết giữa chúng ta với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, theo gương Chúa Giêsu.

Trả lời