Ngày 02.4.2019: Chúa cứu chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Gio-an: Ga 5, 1-3a. 5-16.

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bết-sai-đa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm.

Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi.

CHÚA CỨU CHÚNG TA

Loài người chúng ta cũng đang bất lực trước đau khổ bệnh tật và ô nhiễm môi trường, giống như người bại liệt bất lực trước căn bệnh của mình. Tình trạng này đã và sẽ còn thống trị con người nếu con người không trở về với Đấng Tạo Hóa, không được Đấng Tạo Hóa giải cứu.

Vì vậy chỉ khi nào con người tin và tìm đến với Thiên Chúa, điều hành cuộc sống theo quy luật tự nhiên Chúa đã an bài, thì con người mới được lành bệnh và được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ, bệnh tật và ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Trả lời