Ngày 01.4.2019: Tin vào quyền năng Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gio-an: Ga 4, 43-54.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở lại Ca-na xứ Ga-li-lê, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Ca-phác-na-um có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giu-đê-a đến Ga-li-lê, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giu-đê-a về Ga-li-lê.

TIN VÀO QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

Trong bài Tin mừng hôm nay, Viên quan chức đến với Chúa Giêsu để xin Người cứu chữa con ông. Thế nhưng, Chúa Giêsu không đến nhà ông. Ông cũng không hề thấy Chúa Giêsu đã ra tay hành động để cứu chữa con ông như thế nào, mà chỉ nhận được câu nói của Người : “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Nhưng đang khi trở về nhà, ông đã nhận được tin con ông đã mạnh rồi. Như vậy, ông không hề thấy con mình khỏi bệnh như thế nào mà chỉ tin vào quyền năng của Thiên Chúa mà thôi.

Xin Chúa củng cố đức tin nơi mỗi người chúng ta, giúp chúng ta có đức tin sắt son vào Chúa, để nhờ tin, Chúa sẽ cứu chữa những thương tích nơi mỗi người hay trong gia đình chúng ta.

 

Trả lời