Ngày 25.03.2019: Xin vâng như Mẹ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38.

Khi ấy, thiên thần Gáp-ri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Ê-li-sa-bét chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà”.

XIN VÂNG NHƯ MẸ

Thiên Chúa đã hứa ban tặng Đấng Mê-si-a cho nhân loại (St 3,15). Thiên Chúa muốn rằng Đấng Mê-si-a làm người, sống cuộc đời con người, và thi hành sứ mệnh hoàn toàn thấm nhuần trong quyền năng của Thần Khí Thiên Chúa chứ không do sự di truyền của xác thịt. Ý muốn ấy chỉ được thực hiện khi có một người phụ nữ chấp nhận phiêu lưu, chấp nhận nguy hiểm vì có thể bị ném đá chết…

Đức Maria đón nhận ý Chúa trong sự vâng phục, vâng phục cách tự nguyện chứ không vì luật lệ bắt buộc. Thái độ của Đức Maria không phải chỉ là một sự cúi đầu vâng phục theo luật, nhưng là tự do đáp lại tình nghĩa của Thiên Chúa.

 

Trả lời