Ngày 07.03.2019: Đường Thánh Giá

 

Tin mừng theo thánh Luca : Lc 9, 22-25.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

Mùa chay là mùa sám hối, mùa trở về. Trở về để đi vào con đường Giêsu đã đi. Đường Giêsu là đường Thánh Giá. Đường trả lời cho ta mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Đó là một chọn lựa can đảm giữa muôn vàn khó khăn. Tất cả chỉ nhằm mục đích bước lên con đường Giêsu để tìm lại sự sống thật cho ta, sự sống yêu thương trong Thiên Chúa.

 

 

Trả lời