Ngày 27.02.2019: Trân trọng những khác biệt

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 9, 37-39.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

 

TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ KHÁC BIỆT

Thiên Chúa dựng nên vạn vật với những quy luật và vẻ đẹp của nó. Vì vậy, tất cả những gì là tốt, là đẹp và chân thật đều xuất phát từ Thiên Chúa.

Quả thế, chúng ta không lạ gì khi gặp các vị ni hay sư trừ trà, thậm chí họ còn nhân danh Chúa để mà trừ. Như thế họ đâu có chống đối Kitô giáo, chính họ đang khẳng định với thế giới rằng, danh Giêsu có sức mạnh vô song và mọi thế lực phải tùng phục.

Xin cho tất cả chúng ta biết trân trọng những gì khác biệt nhưng chân thật, tốt đẹp miễn sao, đó là con đường dẫn con người đến tới Thiên Chúa.

 

Trả lời