Ngày 08.02.2019: Bảo vệ sự thật

 

 Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 14-29.

Khi ấy, dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hê-rô-đê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Ga-li-lê-a.

Khi con gái nàng Hê-rô-đi-a tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hê-rô-đê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa.

Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ

BẢO VỆ SỰ THẬT

Gioan đứng về sự thật để bảo vệ những giá trị trường tồn. Hê-rô-đi-a, kẻ phụ tình và dối trá đã sẵn sàng loại trừ ai đứng lên làm chứng và nói tiếng nói của sự thật. Đó là điều chúng ta cần tự nhận ra.

Là con cái Chúa, chúng ta thuộc về sự thật. Sự thật là thang giá trị để hướng dẫn mọi hành động của ta. Sự thật dùng để bảo vệ những gì có giá trị và trường tồn thay vì sự dối trá và danh lợi trần gian.

Lạy Chúa, xã hội Việt Nam chúng con hôm nay giả nhiều hơn chân. Xin cho sự thật được lên ngôi trên quê hương chúng con.

Trả lời