Ngày 24.01.2019: Đón nhận sứ điệp trọn vẹn của Lời Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3,7-12

Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

ĐÓN NHẬN SỨ ĐIỆP TRỌN VẸN CỦA LỜI CHÚA

Quảng cáo là chiến lược không thể thiếu trong các hoạt động xã hội hôm nay. Để đánh bóng hình ảnh bản thân, người ta không tiếc tiền chi cho các cuộc vận động tranh cử; để bán được món hàng mới, người ta tận dụng mọi phương tiện truyền thông nhằm thu hút càng nhiều người mua càng tốt.

Ông là Con Thiên Chúa”. Ma quỷ và các thần ô uế thường dùng những lời quảng cáo miễn phí, công khai danh tánh của Chúa Giê-su trước đám đông dân chúng. Tại sao Chúa Giê-su lại cấm ngặt, từ chối lời chứng của chúng? Việc đó chẳng thêm uy tín, gia tăng số người đến với Chúa Giê-su đó sao?

Không ai nhiều mưu kế hơn ma quỷ, thần ô uế. Lời nói của chúng xưa nay chỉ có ý lừa phỉnh, để con người xa vào cạm bẫy của chúng, nhằm ly gián con người và Thiên Chúa. Chính vì thế, Chúa Giê-su không cần đến lời chứng của tên phỉnh gạt.

Hôm nay Chúa Giê-su thực hiện các dấu lạ để bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Ngày mai, Ngài sẽ dẫn những ai tin Chúa đi vào con đường thập giá, đến với mầu nhiệm của đau khổ và sự chết.

Đi theo Chúa, nếu chúng ta chỉ chú tâm vào những phép lạ, mà không chấp nhận mầu nhiệm thập giá thì chúng ta có nguy cơ rơi vào chiếc bẫy của sự dữ.

Xin cho mỗi người chúng ta biết đón nhận sứ điệp trọn vẹn của Lời Chúa, nhờ đó chúng ta có được bình an cả trong những lúc thuận lợi lẫn nhưng khi khó khăn, vì biết rằng Chúa Giê-su luôn chia sẻ và đồng hành với chúng ta trên đường đời.

 

Trả lời