Ngày 24.12.2018: Ngôn sứ của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

“Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

NGÔN SỨ CỦA CHÚA

Thánh Gioan Tẩy giả được mang tước hiệu là “ngôn sứ của Đấng Tối Cao”. Quả thật, ngài đã chuẩn bị lòng dân để đón Chúa ngự đến. Ngài đã thi hành sứ vụ của mình cách tuyệt hảo.

Xin cho mỗi chúng ta cũng trở thành ngôn sứ của Chúa, biết can đảm lên tiếng làm chứng cho sự thật, và giúp mọi người biết rằng, Chúa Giêsu chính là Vị Cứu Tinh của thế giới, là Đấng muôn dân muôn nước đang ngong ngóng đợi trông.

 

Trả lời