Ngày 16.12.2018: Dọn lòng đón Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca : Lc 3, 10-18

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”.

Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa.

Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng Tin mừng cho dân chúng.

DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA

Dân Dothái hỏi ông Gioan xem họ phải làm gì để tỏ lòng thống hối. Ông đã khuyên họ nhiều điều, và giải thích cho họ biết rằng, sự thống hối phải được cụ thể hóa bằng việc làm. Ước muốn của ông là chuẩn bị lòng dân đón nhận ơn cứu độ nơi Đức Giêsu.

Những lời ông Gioan khuyên dân chúng vẫn ích lợi cho chúng ta, khi chúng ta chuẩn bị đón Chúa ngự đến. Chúng ta cũng phải chuẩn bị đón Chúa bằng những việc làm công bằng,  bác ái, yêu thương.

Trả lời