Ngày 04.10.2018: Trách nhiệm rao giảng Tin Mừng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10, 1-12 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.

Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”.

Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

 

TRÁCH NHIỆM RAO GIẢNG TIN MỪNG

Công trình cứu độ của Thiên Chúa không dừng lại ở việc Ngôi Hai xuống thế làm người và chịu chết, nhưng phải luôn được tiếp tục cho đến ngày tận thế. Do đó, Người đã mời gọi con người tiếp tục cộng tác vào công trình của Người.

Tất cả chúng ta dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân đều được mời gọi làm môn đệ gieo trồng lời Chúa vào thế gian, tức là gieo Lời Hằng Sống vào trong gia đình, trường học, công sở, xóm giềng… Hành trang, bao bị để thúc đẩy, để thành công trên con đường gieo Lời ấy không phải là tiền bạc, vật chất, hay bất cứ một vật gì khác trong cuộc đời này, mà chính là Sự Bình An của Chúa, phát xuất từ Chúa.

Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên khí cụ sắc bén của Ngài trong thửa ruộng Ngài giao phó. Amen.

Trả lời