Ngày 23.09.2018: Ơn gọi phục vụ

 

Tin mừng theo thánh  Mác cô: Mc 9, 29-36.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

ƠN GỌI PHỤC VỤ

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Người đã đến để phục vụ nhân loại, sẵn lòng chịu chết khổ giá để cứu nhân độ thế.

Chúa Giêsu đã nêu gương khiêm nhường, hy sinh phục vụ cho chúng ta. Đó là cách để ta thực sự trở thành người cao cả. Đó cũng là cốt yếu của sứ điệp Lời Chúa hôm nay: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”.

Lời đó nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu, hãy trở về với tấm gương của Thầy Giêsu: Người tuy là phận của Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mang thân phận con người, sống vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá, để chúng ta cũng dám sống và phục vụ như Chúa

Xin Chúa giúp chúng con biết thực thi Lời Chúa để  xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Trả lời