Ngày 16.09.2018: Diễn tả đức tin qua cuộc sống

 

Tin mừng theo thánh  Mác cô: Mc 8, 27-35.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

DIỄN TẢ ĐỨC TIN QUA CUỘC SỐNG

Trên hành trình lên Giêrusalem, Đức Giêsu đã quay lại hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” và “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Trong hành trình sống đức tin, qua các biến cố trong đời sống thường nhật, Đức Giêsu cũng không ngừng hỏi mỗi người chúng ta những câu hỏi như xưa Người đã đặt ra cho các môn đệ: Những người xung quanh con, họ bảo Thầy là ai? Phần con, con bảo Thầy là ai?

Đối với mỗi người chúng ta, những người nhận mình là Kitô hữu, nghĩa là những người mang lấy Đức Kitô trong mình, chúng ta bảo Ngài là ai? Đức Giêsu là ai trong cuộc đời tôi: Ngài là ai trong lời nói, trong cách nghĩ, cách hành động của tôi? Mỗi người phải tự trả lời trước câu hỏi Đức Giêsu Kitô đặt ra cho mình.

Xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng ta biết diễn tả đức tin tinh tuyền bằng một đức ái sống động, luôn nhạy bén cảm thông và quảng đại chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn chung quanh chúng ta. Amen.

Trả lời