Ngày 29.08.2018: Cái giá của một ngôn sứ

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 6,17-29.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”.

Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”.

Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

CÁI GIÁ CỦA MỘT NGÔN SỨ

Nhân gian có câu: “Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm”, hay là “thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt.” Thánh Gioan Tẩy Giả mà hôm nay chúng ta mừng lễ tưởng nhớ cái chết anh hùng của người, là vị ngôn sứ “vĩ đại” của Thiên Chúa, dọn đường cho Chúa Kitô và đã dùng chính cái chết của mình để đấu tranh cho công lý; đồng thời người cũng là nạn nhân của những tính toán và những tham vọng quyền lực bất chính lúc bấy giờ.

Dù biết rằng mình sẽ phải chấp nhận cái bi đát nhất của cuộc đời, thánh Gioan Tẩy Giả vẫn nói lên tiếng nói bất khuất của vị ngôn sứ. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, giúp ta can đảm sống và làm chứng cho sự thật ngay trong môi trrường chúng ta đang sống. Amen.

Trả lời