Ngày 22.08.2018: Khiêm nhu như Mẹ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38.

Khi ấy, Bà Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

KHIÊM NHU NHƯ MẸ

Mừng lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm nhân đức khiêm nhường của phận nữ tỳ hèn mọn năm xưa, đã cúi mình nói lời “xin vâng” thực thi thánh ý Chúa, nay được Chúa tôn phong làm Nữ Vương trời đất.

Mừng lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay, chúng ta cùng nhau xin Mẹ luôn chở che nâng đỡ mỗi người chúng ta trên hành trình dương thế này.

Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết thưa tiếng xin vâng như Mẹ trước thánh ý của Thiên Chúa, và để cho thánh ý của Chúa được hoàn thiện nơi bản thân chúng ta. Mẹ đã sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Noi gương Mẹ chúng ta hãy sống khiêm tốn trở nên người tôi tớ trung tín của Chúa, và phục vụ tha nhân cách chân thành. Cùng với Mẹ, ta được mời gọi  trở nên thành phần thánh thiện trong Hội thánh.

Trả lời