Ngày 19.08.2018: Gia đình, cái nôi của tình yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 51-59.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

GIA ĐÌNH, CÁI NÔI CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

Tin mừng hôm nay khẳng định rằng, thịt và máu Chúa Giêsu thật là của ăn, của uống để những ai đón nhận thì được sự sống ở đời này và đời sau, nghĩa là được hiệp thông với sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là bánh ban sự sống thần linh cho con người, sự sống mà thế gian này không thể trao ban. Chỉ nơi Chúa Giêsu, người ta mới tìm được sự thoả mãn sâu thẳm đích thật.

Chúa Giêsu mời gọi mọi người đến với Người để kín múc nguồn mạch sức sống và được no thỏa ân tình. Vì chỉ có Người mới làm thỏa mãn cơn đói khát thiêng liêng, đói khát sự sống lại và được hiệp thông vào sự sống sự sống vĩnh cửu của Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Chúa làm của ăn của uống thiêng liêng. Nhờ đó, chúng con kín múc được một tình yêu trọng đại, xin cho tình này tuôn trào đến gia đình chúng con, để chúng con luôn trung thành trong đời sống hôn nhân, và để gia đình chúng con thực sự trở thành cái nôi của sự sống, một sự sống đượm tình yêu thương. Amen.

Trả lời