Ngày 12.08.2018: Bánh bởi trời

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 41-52.

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'”.

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

BÁNH BỞI TRỜI

Con người cần cơm bánh để duy trì sự sống. Nếu không có cơm bánh, chúng ta sẽ chết đói. Cơm bánh có khả năng duy trì sự sống cho con người để tiếp tục tiến về phía trước trong hành trình của cuộc đời.

Trong hành trình đời sống đức tin, người Kitô hữu cũng cần một thứ bánh đích thực để bổ dưỡng, hầu có đủ sức tiến về Nước Trời. Bánh đó chính là thân mình Đức Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống. Ai ăn bánh này thì được sống muôn đời”.

Xin cho mỗi chúng ta biết siêng năng tham dự thánh lễ và dọn mình xứng đáng rước Mình Máu Thánh Người, để có được thứ lương thực đích thật nuôi sống chúng ta trong hành trình đức tin, và dẫn ta tới sự sống đời đời. Amen.

Trả lời