Ngày 11.08.2018: Sức mạnh của đức tin

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 17, 14-19.

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: “Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được”.

Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta”. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy.

Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: ‘Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia’, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được”.

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN

Tin mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ Chúa Giêsu đã thất bại trong việc trừ quỷ, nhưng chỉ với một lời phán mạnh mẽ và uy quyền của Chúa Giêsu thì ma quỷ xuất khỏi cậu bé. Dù các môn đệ đã được ban quyền trừ quỷ nhưng trong trường hợp này, họ công nhận mình bất lực. Sự thất bại của các môn đệ hệ tại ở chỗ yếu đức tin.

Đức tin cần thiết cho con người, không những để được cứu rỗi, mà còn để biết vui tươi đón nhận những biến cố trong đời sống theo thánh ý Chúa. Xin Chúa thêm và củng cố đức tin cho mỗi chúng con.

Trả lời