Trực tiếp: Thánh lễ trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh (2018)

 

Vì video trực tiếp bị gián đoạn phần cuối thánh lễ (rớt mạng mà chúng tôi không biết lý do, chắc mọi người cũng đoán ra), chúng tôi đăng lại video đầy đủ. Xin quý độc giả lượng thứ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời