Ngày 23.07.2018: Tin vào quyền năng Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 12, 38-42

Khi ấy, có mấy luật sĩ và Biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy.

Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Giona. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon”.

TIN VÀO QUYỀN NĂNG CHÚA

Tất cả những phép lạ Chúa Giêsu thực thi trong hành trình loan báo Tin mừng nhằm phục vụ cho ơn cứu độ, nghĩa là nhằm giúp người ta nhận ra chân tính đích thực của Chúa để tin, hoán cải và bước theo Người để được cứu độ. Thế nhưng các luật sĩ và Biệt phái phủ nhận tất cả, muốn thấy Chúa làm một dấu lạ theo như ý họ.

Đòi hỏi này chứng tỏ họ cứng lòng không tin các phép lạ trước đó. Cũng thế, con người ngày nay yêu chuộng khoa học thực nghiệm, tin vào những gì có thể nắm bắt, đụng chạm, kiểm chứng được hơn là những thực tại vô hình. Kitô hữu chúng ta được mời gọi nhận ra dấu chỉ thời đại.

Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta biết hoán cải tâm hồn, luôn vững tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, để được Chúa cứu độ và được chung hưởng sự sống đời đời.

 

Trả lời