Clip: Im lặng là vàng

 

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết im lặng để tìm ra ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời. Ước gì mỗi chúng con cũng biết học bài học im lặng để khôn ngoan cân nhắc trước mọi biến cố xảy ra và biết hoàn toàn phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa. 

Nguồn Internet

Trả lời